Przejdź do menu Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Instytutu Neofilologii

Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie

Postanowienia ogólne.

Biblioteka udostępnia zbiory:

1. Na miejscu

2. Poprzez indywidualne wypożyczanie na zewnątrz

3. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem BG

Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na zewnątrz posiadają:

1. Wszyscy pracownicy, studenci dzienni i zaoczni, doktoranci UP w Krakowie.

2. Studenci stacjonarni oraz pracownicy filologii romańskiej UJ.

Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

Korzystający ze zbiorów BIN zobowiązani są do przestrzegania przepisówporządkowych biblioteki, poszanowania udostęnianych im materiałów bibliotecznychi wyposażenia biblioteki.

Korzystający ze zbiorów ponoszą odpowiedzialność materialną za stan powierzonych im dzieł.

II. Warunki korzystania ze zbiorów.

1. Biblioteka nie wydaje kart bibliotecznych.

2. Studentów do korzystania z wypożyczeń na zewnątrz uprawnia coroczny wpis doindeksu w postaci pieczątki z pełną nazwą biblioteki i oznaczeniem bieżącegoroku akademickiego.

3. Pracownicy naukowi oraz inni użytkownicy biblioteki mają prawo do korzystaniaze zbiorów po przedłożeniu dokumentu tożsamości.

4. Rozliczenie studenta z biblioteką – jako jeden z warunków zaliczenia rokustudiów, dokonywane jest z końcem roku akademickiego przez skasowaniepiczatki w indeksie.

III. Liczba i czasokres wypożyczeń.

1. Pracownicy naukowi UP – bez limitu ilościowego i czasowego.

2. Studenci Instytutu Neofilologii – 10 książek na okres 2 miesięcy z prawemprolongaty do uzgodnienia.

3. Pozostali użytkownicy biblioteki, spoza UP – 3 książki na okres l miesiąca.

IV. Terminy zwrotów.

1. Ostateczny termin zwrotu dla studentów nie może przekroczyć daty
ważności konta w danym roku akademickim.

2. Terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych obowiązuje w
jednakowym stopniu studentów i pracowników.

3. W przypadkach długotrwałego przetrzymania książek biblioteka wysyła
upomnienie z prośbą o ich natychmiastowy zwrot.

4. Po bezskutecznym , trzykrotnym upomnieniu biblioteka może skierować
sprawę na drogę postępowania sądowego.

V. Realizacja zamówień.

1. Odbywa się na bieżąco na podstawie czytelnie wypełnionych rewersów , według kolejności zgłoszeń.

2. Biblioteka prowadzi również rezerwacje zamówionych materiałów zgodnie zżyczeniami użytkowników.

3. Poza bibliotekę nie wypożycza się tzw. księgozbioru podręcznego ( słowniki, albumy,encyklopedie itp) . W uzasadnionych przypadkach pracownikbiblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie tych materiałów na zewnątrz ( w tym również czasopism).

VI. Zasady korzystania z księgozbioru na miejscu i na „krótki okres”.

1.  Wszyscy czytelnicy korzystający z księgozbioru na miejscu rejestrowani są w„zeszycie odwiedzin”.

2. Studenci i pracownicy UP wypożyczający materiały biblioteczne na „krótki okres „ zobowiązani są również do wpisania się do „zeszytu odwiedzin”.

3. Inni użytkownicy spoza uczelni zobowiązani są do pozostawienia dokumentutożsamości w zamian za wypożyczone na krótko materiały.

VII. Postępowanie w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki.

1. W przypadku zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupieniatakiego samego tytułu , zgodnego co do roku i wydania.

2. W przypadku niemożności zwrotu identycznego egzemplarza czytelnikzobowiązany jest do odkupienia książki o zbliżonej wartości, z tej samejdziedziny lub pokrewnej (do uzgodnienia z pracownikiem biblioteki).

3. Biblioteka nie pobiera ekwiwalentu pieniężnego za niezwrócone materiały.