Przejdź do menu Przejdź do treści

Formy działalności naukowej

– organizacja cyklicznych spotkań roboczych (co 6 tygodni), poświęconych wypracowaniu strategii działań naukowo-badawczych i dydaktycznych, a także konfrontacji bieżących wyników badań;
– organizacja (raz lub dwa razy w roku – w kwietniu i/lub w grudniu) seminariów wewnątrzinstytutowych i/lub międzyinstytutowych, poświęconych zagadnieniom, będącym przedmiotem aktualnych badań pracowni. Na seminariach tych przewidziana jest obecność gości z innych uczelni (krajowych i zagranicznych) oraz studentów i doktorantów (jako sluchaczy, wolontariuszy i prelegentów);
– organizacja (w cyklu trzyletnim) międzynarodowych konferencji, poświęconych problematyce komparatystycznej. Kazdy, trzyletni okres działalności pracowni jest podporządkowany odrębnemu „tematowi wiodącemu”, którego zwieńczeniem (podsumowaniem) jest konferencja, przedstawiająca wyniki prac, związanych z tym tematem.);
– regularne kontakty z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi o profilu komparatystycznym i kulturoznawczym; – cykliczna publikacja bieżących wyników badawczych członków zespołu oraz zaproszonych gości w formie Zeszytów Komparatystycznych pod auspicjami Uniwersytetu Pedagogicznego;
– publikacja wyników badań nad „tematem wiodącym” (cykl trzyletni), w formie pracy zbiorowej (monografii) o tytule, odzwierciedlającym problematykę „tematu wiodącego”;
– utworzenie strony internetowej pracowni z aktualnymi informacjami na temat jej działalności, z możliwością publikacji materiałów i tekstów – także fragmentów wartościowych prac studentów i doktorantów – związanych z problematyką badawczą pracowni.