Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia II stopnia stacjonarne

Specjalności:

Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Studenci moją możliwość podjęcia studiów w ramach współpracy międzynarodowej i otrzymania tzw. podwójnego dyplomu z Uniwersytetem we Francji (Uniwersytet Grenoble Alpes).

 

Warunki rekrutacyjne :

Konkurs dyplomów. W przypadku takiej samej oceny na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia.

Studia przewidziane:

– dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata kierunku filologia romańska

– absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata innych kierunków, a także absolwentów jednolitych studiów magisterskich oraz inżynierskich ze znajomością języka francuskiego na poziomie minimum B2 wg klasyfikacji poziomów zaawansowania Rady Europy (UWAGA: w tym przypadku istnieje konieczność zaliczenia zajęć: Wstęp do literaturoznawstwa oraz Wstęp do językoznawstwa – w porozumieniu z osobami prowadzącymi w/w kursy). W przypadku braku certyfikatu poświadczającego znajomość języka francuskiego na tym poziomie kandydat zdaje egzamin ustny z tego języka (rozmowa na temat wylosowanego tekstu). W momencie rejestracji w systemie rekrutacyjnym należy poinformować mailowo Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej o chęci przystąpienia do egzaminu.

W przypadku specjalności nauczycielskiej konieczne jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji nauczycielskich uzyskanych na studiach I stopnia

 

Sylwetka absolwenta :

Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność, m.in., promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp.

Absolwent kierunku filologia romańska Język francuski stosowany: copywritinig jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania wyspecjalizowanych agencji (reklamowych lub copywriterskich), firmowych działów marketingu, środkach masowego przekazu (prasa, radio, portale internetowe), instytucjach (samorządowych, kulturalnych) a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, w zakresie tworzenia i przetwarzania treści itp. Absolwent może pracować m.in. jako: copywriter, specjalista ds. języka i wizerunku, specjalista ds. contentu, webwriter. Absolwent

może również prowadzić własną działalność biznesową w zakresie usług związanych z copywritingiem i webwritingiem.

Absolwent kierunku filologia romańska, który wybrał specjalność Literatury romańskie na świecie jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, redakcjach czasopism i portali internetowych, organizacjach międzynarodowych, a także w dziedzinie współpracy międzynarodowej Polski z krajami frankofońskimi na całym świecie. Absolwent uzyskuje kwalifikacje, pozwalające mu na podejmowanie pracy w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, w których oprócz dobrej znajomości języka francuskiego, wymagana jest umiejętność indywidualnej i zespołowej interpretacji treści kulturowych w formie pisemnej i ustnej w oparciu metodę porównawczą. Absolwent jest także przygotowany do redagowania i tłumaczenia tekstów z dziedziny kultury polskiej i frankofońskiej z języka francuskiego na polski i z polskiego na francuski.

Absolwent kierunku filologia romańska, który wybrał specjalność Nauczycielską jest przygotowany do podjęcia pracy jako nauczyciel języka francuskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych placówkach oświatowych.

Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

 

INFORMACJE DODATKOWE: https://www.up.krakow.pl/kandydat

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA: https://usosirk.up.krakow.pl/pl/offer/2023_2024_Z_2/programme/FIR-SM4/?from=field:FIR